Skip to main content
Różnorodność | HanseYachts AG

Różnorodność

Skład Rady Nadzorczej jest zorientowany na interesy spółki i musi zapewniać skuteczne monitorowanie i wspieranie Zarządu, dlatego od członków Rady Nadzorczej wymaga się w szczególności posiadania umiejętności, zdolności i doświadczenia zawodowego, niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań. Ponadto Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że jej skład powinien być zgodny z zasadami różnorodności. W tym kontekście Rada Nadzorcza dąży również do zapewnienia właściwej reprezentacji kobiet.

W związku z tym Rada Nadzorcza ustaliła docelowy udział kobiet w Radzie Nadzorczej na poziomie 16,6%. Podczas przeglądu potencjalnych kandydatów do Rady Nadzorczej, wykwalifikowane kobiety powinny zostać włączone do procesu selekcji i należycie uwzględnione w propozycjach wyboru. W przypadku gdy kilku kandydatów ma takie same kwalifikacje, bada się, czy kandydatowi płci żeńskiej należy przyznać pierwszeństwo w celu zapewnienia właściwej reprezentacji kobiet. Rada Nadzorcza uważa udział kobiet w takim zakresie za właściwy ze względu na równowagę płci wśród pozostałych członków kadry kierowniczej w spółce oraz ze względu na inne spółki z branży.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w Zarządzie HanseYachts AG nie są reprezentowane żadne kobiety. Rada Nadzorcza określiła docelową kwotę procentową kobiet w Zarządzie na poziomie 33,3%. Procent kobiet reprezentowanych na dwóch poziomach zarządzania poniżej Zarządu wynosi 15%. Liczba ta miała zostać zwiększona do 21% do 30 czerwca 2018 roku.